Metod

Välmående pojkar i en hälsosam miljö

DIN BROR metoden

DIN BROR metoden är en samtalsmetod för tonårspojkar i grupp som innehåller manualstyrda samtalsträffar.

 

Vårt syfte är att ge killar i tonåren möjlighet att och vara i en gynnsam miljö med andra pojkar och utveckla färdigheter som gör livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt.

 

Metoden har utformats för pojkar i ett modernt samhälle såsom Sverige.

 

Metoden gör det möjligt att:

 

  • Ha enskilda möten med pojkar eller träffa pojkar i grupp 
  • Genomföra upp till 15 manualstyrda samtalsträffar med pojken/pojkarna
  • Bidra till att pojken/pojkarna utvecklar livsviktiga färdigheter som leder till ökad trygghet, självständighet, mindre våld och minskat skolk*

Varför finns vi?

Vi vill bidra med praktiska lösningar för att öka välmåendet bland pojkar och skapa en hälsosam miljö  där de kan utvecklas.


Hur vill vi öka vålmåendet hos pojkar och skapa en hälsosam miljö?

Genom att öka kvalitén i kommunikationen vuxna och pojkar emellan och emellan ungdomar. 


Vad gör vi för att öka kvalitén i kommunikationen?

Vi utbildar och handleder personer som träffar pojkar i sin vardag. Utbildningarna och handledning gör det möjligt att skapa mötespunkter för pojkar där de i en validerande miljö kan träna på färdigheter som ökar deras livschanser.

 

Varför  DIN BROR?

Målet är inte att bara att deltagarna ska gå från minus till noll utan också utveckla plusfärdigheter. Det betyder att både arbeta med det som inte fungerar och det som fungerar. Med både utmaningar och styrkor. Metoden är välgrundad i forskning och använder evidensbaserade modeller som bas och har idag tagit in ledande vetenskap från ett brett disciplinärt fält inom såväl psykologi som sociologi, systemteori och neurobiologi.

 

DIN BROR har visat sig vara en framgångsrik formel för ett förebyggande och främjande psykosocialt arbete med pojkar. Metoden har utvärderats externt fem gånger. Utvädringarna visar på tydliga och hållbara effekter. Bland annat har ambitionsnivån i skolarbetet ökat och likaså upplevelsen av trygghet samt förmågan till konsekvenstänkande. Skolan har nämnt att skolmiljön blivit lugnare, mobbning har gått ner eller helt försvunnit.

 

I en omfattande mätning gick deltagarnas trygghet upp med 47 %, våldsanvändandet gick ner med 45 % och skolkningen gick likaså ner med 69 % efter 15 gruppträffar.[i] Utvärderingar har också mätt effekterna över längre tid och sett att de positiva effekterna kvarstår över flera år och i många fall ökat ytterligare. En viktig slutsats från utvärderingarna är att antalet riskfaktorer gått ner väsentligt för deltagande pojkar[ii].

 

Vi har sett att det affektprogram vi tagit fram för pojkar fungerar mycket väl för flickor också. Programmet kan därför användas såväl i separerade pojk- och flickgrupper såväl som blandade grupper.  I dag har vi inkluderat programmet DIN SYSTER som riktar sig till specifikt till flickor i våra samtalsledarutbildningar. Du som går samtalsledarutbildningen lär dig alltså att genomföra såväl DIN BROR grupper för pojkar som DIN SYSTER grupper för flickor. 

 

 

[i] Resultatmätning Bröder och Systrar Alby 2012/2013: Inkludera Invest

 

[ii] Lindgren, L. (2011). Utvärderingsrapport Din Bror Kristianstad 2011. Devinor

Copyright DIN BROR 2019

All rights reserved