FAQ

Är DIN BROR & DIN SYSTER för pojkar och flickor?

I början utvecklade vi DIN BROR metoden för att nå fram till och stötta pojkar. När vi startade fanns redan ett relativt välarbetat stöd för flickor i form av tjejjourer och metoder för samtalsgrupper, men det saknades för killar. Vi fyllde en lucka som behövdes fyllas. Vi har dock märkt att den färdighetsträning och stöttning som DBDS samtalsgrupperna ger är lika värdefull för flickor som för pojkar. Därför utvecklade vi även DIN SYSTER metoden. 

Förespråkar ni blandade grupper eller grupper separerade av kön?

Det beror på förutsättningarna och syftet med insatsen. Blandade grupper är bra för att lära känna varandra och dela perspektiv. Grupper uppdelade på kön gör det möjligt för deltagarna att reflektera över ämnen som man som grupp delar. 

Kan man vara DIN BROR ledare som kvinna och DIN SYSTER ledare som man? 

Självklart! Könet spelar såklart ingen roll om du är en bra ledare eller inte. En perspektiv om hur det är att växa upp som kvinna är mycket värdefullt i en killgrupp och det är samma sak när det gäller de perspektiv som en man kan tillföra en tjejgrupp. Det gäller också det speciella perspektiv som t ex en ickebinär person kan tillföra en samtalsgrupp. Vi trycker dock på att det ska finnas minst en manlig ledare med i varje samtalsgrupp för killar och minst en kvinnlig samtalsledare med i en tjejgrupp. En viktig anledning är att killarna och tjejerna då har en person som de kan identifiera sig med och som kan modellera ett vidgat sätt att vara man respektive kvinna på. 

Är DIN BROR och DIN SYSTER till för alla oavsett bakgrund? 

Absolut. DIN BROR metoden används i alla möjliga kontexter och sammanhang. Den är speciellt effektiv i utsatta områden där barn och unga i korsdraget mellan kulturer möts.

Varför menar ni att det är så viktigt att lära sig om känslor? 

Vi tror att om man känner sig bra beter man sig bra. Ju bättre vi förstår vad vi känner och varför vi känner som vi gör desto mer kontroll får vi över vår vardag och våra liv. Det intygar forskningen också. Känslor är viktiga att förstå eftersom de driver allt vårt beteende.

Förespråkar ni gruppsamtal före individuella samtal?

Nej, vi tror att de har olika funktion och syfte. Gruppsamtalen ger möjlighet att ta in fler perspektiv och bli bekräftad av andra. Det finns samtidigt en risk att bli invaliderad i grupp, i de fallen utgör de individuella samtalen möjligheten till att bli sedd och öka sin förståelse. Både behövs och ger tillsammans stöd och möjlighet till lärande. 

Vad baserar ni ert arbete på? 

Vi har haft möjligheten att studera och lära oss olika metoder och strategier och tagit till oss det bäst lämpade för att använda i mötet med pojkar. DIN BROR och DIN SYSTER är idag baserat på terapeutiska metoder såsom Dialektisk beteende terapi (DBT), kognitiv beteende terapi (KBT), traumamedveten omsorg (TMO). Vi tar också in positiv psykologi, neurovetenskap och antropologi för att fånga hela spektrat av stöd och coachning. 


Vi använder även integral teori för att sortera och sätta ihop olika förklaringsmodeller till integrerade system. Vi tar hjälp av kulturförklaringsmodeller såsom World Value Survey och Spiral Dynamics när vi diskuterar kultur.  


Vi använder också den senaste forskningen inom ledarskap och grupputveckling för att förstå och hantera grupprocesser. 

Varför tror ni att det är extra viktigt för pojkar att lära sig om känslor? 

Pojkar som grupp har fortfarande ganska strikta ramar för hur de ska bete sig, speciellt hur de ska uttrycka känslor. Vi har positivt nog sett en viss förändring de senaste decennierna där bilden av hur en man ska vara har börjat vidgas. Bilden är samtidigt fortfarande ganska snäv och en snäv bild ger bara utrymme för en liten del av av alla känslouttryck. 


När vi känner oss bra beter vi oss bra och pojkar som känner sig själva och som känner sig bra beter sig bra och bidrar med sin hälsa till vårt samhälle. Det är samhällsvinsten. Eftersom pojkar som grupp tyvärr är överrepresenterade i negativ statistik betyder det att många pojkar som känner sig dåliga, inte söker stöd. Istället hanterar de den dåliga känslan genom att blunda för den, strunta i den eller domna bort den, genom dataspel, alkohol, droger eller annat. Det är tyvärr ett recept för psykisk och fysisk ohälsa såväl som destruktiva beteenden såsom självskador och våld.  


Receptet för en god psykisk och fysisk hälsa börjar med en god förståelse för hur man känner och strategier för hur man kan hantera sitt mående. Alla behöver lära sig detta, speciellt pojkar. 

Måste man vara samtalsledare över en grupp för att gå era utbildningar? 

Nej inte alls, många som går våra utbildningar gör det för att lära sig mer om hur pojkar och flickor fungerar utifrån en psykologisk och neurologisk grund. En del som går utbildningarna använder materialet och manualen för individuella samtal, andra använder den för gruppsamtal. 

Vad får man ut efter att ha gått er utbildning eller lyssnat på era föreläsningar? 

Det är såklart individuellt men vi lyfter fram tre saker som är unika.


Det är vårt pojk- och flickperspektiv som utbildningarna vilar på och som utgör basen för att skapa mandat för lärande och förändrande samtal med pojkar. och flickor


Det andra är vårt kulturspecifika perspektiv som ger en ytterligare förklaringsmodell som underlättar mötet mellan människor med olika kulturella bakgrunder.


Det tredje är vårt neurologiska perspektiv som säger att den viktigaste kunskapen vi som möter barn och unga behöver är kunskapen om hur vår hjärna fungerar och hur den påverkar hur vi tänker, känner och beter oss.


Att arbeta med barn och unga i dag är en komplex uppgift och vill skapa förändring och lärande. Det gör att vi behöver få tillgång till flera perspektiv som vi kan luta oss på i vårt arbete. 

Hur gör man för att boka en utbildning eller föreläsning av er?  

Vi föreläser och utbildar i mån av tid och möjlighet om vårt arbete med pojkar. och flickor Vi gör det på olika sätt: Utbildning: "Certifierad samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS)" under 4 + 1 dagar.


Utbildningen ger som en öppen utbildning två gånger per år och som uppdragsutbildning där vi kommer till arbetsplatsen och håller utbildningen. Utbildningen är mycket uppskattad och kan bokas närsomhelst under året av grupper mellan 5-20 deltagare.  Föreläsningar: föreläsningarna sker i av uppdragsgivaren bokade lokaler och kan vara allt från 45 min till en halvdag i längd. Vi anpassar oss efter önskemål och förutsättningar