Utbildning

UTBILDNING

ÖPPEN UTBILDNING den 28 mars - 1 april, 2022 OBS! Nytt datum


"CERTIFIERAD SAMTALSLEDARE I "DIN BROR & DIN SYSTER METODEN"


Hur vi får unga hjärnor att fungera tillsammans - den fantastiska konsten att leda unga i grupp


DBDS är en effektiv, förebyggande och främjande samtalsmetod för barn och unga i grupp. Utbildningen Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS) ger dig allt du behöver för att hålla utvecklande och reflekterande gruppsamtal med barn och ungdomar.


Insatser som använt metoden har bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”. Metoden är speciellt effektiv att använda i utsatta områden för att förebygga kriminalitet och nyrekrytering till kriminella gäng. 


Metoden omvandlar den senaste hjärnforskningen till praktiska strategier för att skapa välfungerande grupper samt bygga nya färdigheter i grupp. 


Mätningar av barn och ungdomar som genomgått programmet har visat att den självupplevda tryggheten ökat med 50 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskat med 45 % respektive 70 % efter en termins samtalsgrupper. En gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt samt en fungerande kommunikation och byggande av viktiga färdigheter ligger bakom dessa siffror.


Datum: 14-18 mars, 2022

Tid: 09.00 - 17.00 

Plats: Vi avser att hålla utbildningen fysiskt på plats i närheten Kristianstad. Vid förändrade omständigheter ges utbildningen online under samma tid.

Pris: För personal 9900 kr (ex. moms) per person.

För personal i grupper om tre eller fler 8900 kr (ex. moms) per person.

Privatpersoner betalar 9900 kr (inkl. moms) per person. 

OBS! Utbildningen Certifierad Samtalsledare i DBDS metoden ges också som en uppdragsutbildning. Då kommer vi till er och genomför utbildningen under totalt fem dagar.

Utbildningens olika delar


  1. Syfte  och mål 
  2. Perspektiv
  3. Färdigheter
  4. Bemötande 
  5. DBDS programmet "Kings & Queens 
  6. Upplevelsebaserad praktik 1. Syfte  och mål 

För dig som ledare ger DBDS programmet möjlighet att använda mer av dig själv samt utveckla din egen självkännedom i mötet med barn och ungdomar. Du lär dig att samtala med barn och ungdomar om vad som driver deras beteende samt påverkar deras psykiska hälsa och välmående på ett relevant, intressant och roligt sätt.


2. Perspektiv

Utbildningen utgår övergripande från tre olika perspektiv som du får mer kunskap om. 


  • Vårt pojk- och flickperspektiv som utbildningarna vilar på och som utgör basen för att skapa mandat för lärande samt driva och förändrande samtal med pojkar och flickor.


  • Vårt unika kulturspecifika perspektiv som syftar till att öka kompetensen samt underlätta för dig att genomföra möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder.


  • Vårt neurologiska perspektiv som beskriver hur vår hjärna fungerar samt hur den direkt påverkar hur vi tänker, känner och beter oss.


3. Färdigheter 

Stor del av arbetet i samtalsgrupperna handlar praktiskt om att öka deltagarnas färdigheter, såsom närvarofärdigheter, relationsfärdigheter, acceptansfärdigheter, regleringsfärdigheter och valideringsfärdigheter. 


Målet är en ökad förmåga till självreglering hos de barn och unga du möter samt ett utvecklande av hjärnans så kallade exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner som arbetsminne, kontroll av impulser och flexibelt tänkande har i flera studier visat sig öka graden av pro-socialt beteende samt minska graden av anti-socialt beteende.


Att fokusera på utveckandet av hjärnans exekutiva funktioner är speciellt viktigt i miljöer med hög stress.  I så kallade våldsfrämjande miljöer tenderar graden av så kallad toxisk stress hos barn och ungdomar att öka markant, vilket i sig försvårar utvecklandet av exekutiva funktioner. En fokus på att främja dessa funktioner kan därför öka barn och ungas förmåga att stå emot impulser och göra genomtänkta beslut och val.


Barn som av olika anledningar har vuxit upp med en hög grad av stress tenderar att ha en högre grad av exekutiv dysfunktionalitet och därmed ett större behov av att träna exekutiva färdigheter. Detta gäller speciellt traumatiserade barn och barn som blivit negligerade.


Under utbildningen tittar vi även närmare på hur vi på bästa sätt lär ut dessa livsviktiga färdigheter till barn och unga på ett sätt som gör dem mottagliga för budskapet. 


4. Bemötande

Av erfarenhet vet vi att lärandet i DIN BROR & DIN SYSTER grupperna är beroende av en validerade och psykolgiskt säker miljö. I utbildningen får du därför övergripande kunskaper i effektiva bemötandestrategier, kulturspecifika kunskaper samt sociala färdigheter för att möta barn och unga, inte minst barn och unga som befinner sig i utsatta miljöer.


Kunskaperna syftar till att skapa en omsorgsfull och möjliggörande miljö för unga att utveckla pro-sociala färdigheter.


Ett bemötande som validerar tillsammans med möjligheter att utveckla nya färdigheter ökar möjligheterna för unga att nå sina mål, värna om sina relationer och öka sin självrespekt.


5. DBDS programmet "Kings & Queens 

Under utbildningen går du som deltagare igenom programmet "Kings & Queens" som innefattar samtalsträffar att användas direkt i möten med unga. 


Samtalsprogrammet är utformat för 45-90 minuter långa träffar med unga i gruppform, såsom i klassmiljö, på fritidsgård, på HVB, institution eller i samband med träning inom idrotten. 


Varje tema i samtalsprogrammet gås igenom i detalj under utbildningen tillsammans med övningar och reflektion.   


Målet är att du efter avslutad utbildning direkt ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktiska insatser. 


6. Upplevelsebaserad träning

Även om DIN BROR & DIN SYSTER vilar på en stadig bas av evidensbaserade metoder och strategier som grundar sig på empirisk forskning, så är det våra upplevelser tillsammans under utbildningen som ger mest effekt. Utbildningen varvas därför mellan kortare teoripass med praktiska övningar och självreflektion. 


Utbildningen formas till en mycket speciell upplevelse och grupprocess som vi bär med oss ut i mötet med barn och unga. Det vi gör under utbildningen är en microprocess av den process vi sedan leder unga igenom. 


Som deltagare kommer du både att få genomföra samtalsträffar med dina kurskamrater samt själv delta och reflektera över olika teman i rollen som gruppdeltagare. Här lär vi oss av varandra samtidigt som vi får möjlighet att testa det vi sedan ska göra ute i arbetslivet - allt i en trygg och säker miljö.

FÖRELÄSNING


"HERRELÖSA KUNGAR ÖVER LANDET INGENTING, OM HUR VI HANTERAR FÖRORTENS PETER PAN."

 

Personrån och skjutningar skapar otrygghet. Kulturer krockar och konflikter uppstår.

 

Vi har idag barn övergivna av alla, vilsna, straffade av samhället, som berättar sin historia om smärta på det enda sättet de kan. Som söker makt genom tillhörighet och bekräftelse med litet hopp om positiv förändring.

 

Det är pojkar utan aktiva och närvarande föräldrar som toppar den negativa statistiken. Pojkar som lär sig att inte lita på sin omgivning eller på staten. Pojkar som utsätts för skjutningar, våld, som hamnar hos kronofogden och i skuld hos kriminella. Pojkar som slåss mot osynliga fiender, pojkar som skrämmer oss och som är kungar över ingenting.


I föreläsningen ”Herrelösa kungar över landet ingenting: om hur vi hanterar förortens Peter Pan” berättar Tyko Granberger och Driton Rama om sina erfarenheter av att få pojkar att växa. De har tillsammans nästan 40 års arbete bakom sig och har gemensamt skapat prisbelönta och effektiva metoder för att stötta pojkar och deras familjer.

 

De berättar om hur den egna verksamheten och metoden DIN BROR vuxit fram och hur den ger pojkar en oas av hälsosam tillhörighet och gemenskap för att växa och utvecklas, utifrån en integrerad ledarskapsmodell.

 

De berättar också om metoden ENIG som används för att förse nyanlända föräldrar med färdigheter för att hjälpa till att leda sina söner och ta ett aktivt och närvarande föräldraskap.

 

Driton och Tyko ger även en integrerad bild av både problemet och potentiella lösningar på det våld och utsatthet vi ser i Sveriges stora och små städer.

 

Föreläsningen ger förståelse och hopp inom ett område som verkligen behöver det.


Föreläsningarna sker i av uppdragsgivaren bokade lokaler och kan vara allt från 45 min till en halvdag i längd. Vi anpassar oss efter önskemål och förutsättningar