Metod

DIN BROR metoden

Tillhörighet, omtänksamhet och struktur

DIN BROR metoden är en samtalsmetod för tonårspojkar i grupp som innehåller manualstyrda samtalsträffar.

 

Vårt syfte är att ge killar i tonåren möjlighet att och vara i en gynnsam miljö med andra pojkar och utveckla färdigheter som gör livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt enligt teorin om känslan av sammanhang (KASAM).

 

Metoden har utformats för pojkar i ett modernt samhälle såsom Sverige.

 

Metoden gör det möjligt att:

 

  • Ha enskilda möten med pojkar eller träffa pojkar i grupp 
  • Genomföra upp till 15 manualstyrda samtalsträffar med pojken/pojkarna
  • Bidra till att pojken/pojkarna utvecklar färdigheter som leder till ökad trygghet, självständighet, mindre våld och minskat skolk

Varför  DIN BROR?

Varför finns vi?

Vi vill bidra med praktiska lösningar för att öka välmåendet bland pojkar och skapa en hälsosam miljö där de kan utvecklas.


Hur vill vi öka vålmåendet hos pojkar och skapa en hälsosam miljö?

Genom att öka kvalitén i kommunikationen vuxna och pojkar emellan och emellan ungdomar. 


Vad gör vi för att öka kvalitén i kommunikationen?

Vi utbildar och handleder personer som träffar pojkar i sin vardag.


Utbildningarna och handledning gör det möjligt att skapa mötespunkter för pojkar där de i en validerande miljö kan träna på färdigheter som ökar deras livschanser.

Vi brinner för att samtala i grupp, barn och vuxna. För att avsätta tid för gå djupt in i ett tema och öppna upp, dela med oss och lära oss nya verktyg och färdigheter. Vi människor har suttit framför elden och samtalat så länge som vi kunnat prata. Det har varit det sätt vi fört vidare våra tankar och kunskap. Det är det mest naturliga sättet att umgås på.

Betydelsen av att ta ett pojkperspektiv

De metoder som tagits fram för att nå ut till, stödja och främja utvecklingen av tjejer upplevde vi kunde inte utan vidare kunde användas i killgrupper. Vi upplevde att de inte "talade" till killarna eftersom de var skrivna från ett "tjejperspektiv". De utgick från tjejers utmaningar och tjejers behov.


Det gjorde att vi började söka efter metoder som utgick från killarnas perspektiv. Till vår förvåning saknades de helt när vi började vårt arbete 2004.


Det blev snabbt tydligt för oss att bakom en problemfylld fasad fanns det alltid en pojke som försökte hantera utmaningen med att vara pojke, på ett eller annat sätt. Det var en utmaning som alla pojkar delade. Genom att utgå från denna gemensamma situation tog vi ett "pojkperspektiv".


Effekterna av att ta ett pojkperspektiv var tydliga. Killar som var "ohanterliga", "stökiga" och "hopplösa" blommade ut i samtalsgruppen och hittade tillbaka till det de saknat. Andra gick från tysta "tapetblommor" till solrosor som lös när vi kom och satte nytt värde på sina tankar och ord.

Betydelsen av att ta ett kulturperspektiv

Det är pojkar utan aktiva och närvarande föräldrar som toppar den negativa statistiken. Pojkar som lär sig att inte lita på sin omgivning eller på staten. 


När det gäller pojkar med utländsk bakgrund som grupp visar forskning att en proportionellt stor andel av dem upplever sig separerade från Sverige: kulturellt och strukturellt, saknar aktiva och närvarande föräldrar och i många fall saknar fäder som förebilder för leda dem på resan till en modern man. 


Vad alla pojkar och speciellt pojkar som lever i ett utanförskap behöver är att bli en del av det svenska samhället: kulturellt och strukturellt, de behöver också tillgång till ett aktivt och närvarande föräldraskap och de behöver manliga förebilder som kan hjälpa dem att utvecklas och växa.


Genom DIN BROR kan vi skapa en oas för pojkar där alla pojkar kan ta del av det svenska samhället och välja det bästa av två världar, vi kan vara ställföreträdande aktiva och närvarande vuxna och vi kan vara förebilder som stöttar och utmanar. 

Betydelsen av att ta ett integrerat perspektiv

Att arbeta med pojkar i dag är en komplex uppgift för att skapa förändring och lärande. Vi förespråkar ett förenande snarare än en separerande perspektiv


Ofta står olika förklaringsmodeller emot varandra för att förklara vad pojkar behöver och varför de beter sig som de gör. Psykologiska förklaringar står emot biologiska som står emot kulturella som i sin tur står emot strukturella förklaringar. Förklaringsmodellerna säger att pojkar är som de är för att de antingen är födda till det, formade till det, har andra förutsättningar än flickor eller genom egna föreställningar om hur de ska vara. Perspektiv står emot perspektiv och i mitten står en vilsen pojke som antingen ska ges en diagnos, gå i terapi, ändra sin attityd eller ta ansvar. 


DIN BROR förespråkar en integrering av alla dessa förklaringsmodeller för att ge en mer komplett bild av de utmaningar vi står inför och de lösningar vi hitta. De bär som vi ser det alla en del av sanningen men inte hela sanningen, den får vi bara när perspektiven förenas. 

DIN BROR 2020 och framåt 

Situationen idag är både bättre och sämre än när vi började 2004. Mansrollen har börjat att vidgas till att innefatta fler känslouttryck både i Sverige och globalt. Det gör det möjligt för pojkar att bättre lära känna sig själva och söka stöd och omsorg i tid. 


Samtidigt är situationen på många orter, inte minst i våra förorter mycket allvarlig. Dödskjutningar och personrån sprider sorg och otrygghet. Det kan lätt leda till en kapprustning där hårt står mot hårt. 


Gränslandet mellan psykologi och teknologi är en annan utmaning där förmågan att reglera sig själv och sätta egna gränser är avgörande färdigheter, inte minst för pojkar.


Individualismen är också en utmaning vi står inför. I ett individualiserat samhälle läggs allt ansvar över på individen. Det ger möjlighet till forma sitt liv som man vill men ersätter inte behovet av socialt stöd och nära relationer. 


Det som var sant förut är sant idag: det unga behöver mest av allt är bra ledare, Ledare i form av föräldrar och vårdnadshavare, i form av fritidsledare, lärare och tränare. Ledare som kan visa vägen i ett mångkulturellt, individualistiskt teknologisamhälle. 


Vi vill fortsätta leda den processen tillsammans med alla andra som drivs av samma sak. Leda våra pojkar så de lär sig vad de behöver för att känna sig bra, bete sig bra och öka sin livschanser. 

Copyright DIN BROR 2020

All rights reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera