Metod

Kulturspecifikt arbete

DIN BROR & DIN SYSTER är en så kallad kulturspecifik insats. 

 

Kulturspecifika insatser syftar till att ge målgrupperna, men också professionella färdigheter för att förstå men också ersätta dysfunktionella beteenden med nya färdigheter. De dysfunktionella beteendena ska kunna härledas till kulturkrockar mellan västerländska och traditionella kulturers livsmönster.


Det kulturspecifika arbetet bygger på metoder med grund i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Traumamedveten omsorg (TMO). Metoderna är evidensbaserade och syftar till att öka positiva beteendeförändringar. Metoderna är oftast beprövade utifrån en västerländsk kontext. Programmen i det kulturspecifika arbetet vilar på dessa metoder, men har anpassats efter kunskap och erfarenhet från arbetet med personer som kommer från traditionella kulturer. Gemensamt för målgrupperna är att man kommer från en traditionell kultur eller att man är personal som möter personer från en sådan kultur.


Målgrupper
• Personer med svårigheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden
• Personer med behov av stöd i sitt föräldraskap
• Unga och vuxna med färdighetsbrister
• Personal som möter personer med färdighetsbristerDIN BROR & DIN SYSTER är en av fyra kulturspecifika metoder: 


Vår Väg:

Vår Väg är ett manualbaserat föräldraprogram med 10 gruppsessioner som syftar till att motivera nyanlända föräldrar till ett aktivt föräldraskap i ett svenskt samhälle. Metoden används av professionella efter att man genomgått utbildning för att hjälpa nyanlända föräldrar att öka sina föräldrafärdigheter för ett svenskt samhälle.


ENIG:

ENIG programmet erbjuds till offentliga verksamheter som möter nyanlända med utmaningar inom arbete, skola och hälsa. Metoden används idag främst inom verksamheter där man arbetar med nyanlända som står utanför arbetsmarknaden, har svårigheter med det svenska språket eller som lider av ohälsa. Kulturspecifika kunskaperna från programmet kan användas i sin helhet eller delar av den för att förstå utmanande beteende samt hjälpa dem vi möter att gå mot förändring.


Kulturspecifikt bemötande

Kulturspecifika kunskaper och bemötande strategier syftar till att ge professionella och dem vi möter färdigheter för att förstå men också ersätta dysfunktionella beteenden med nya färdigheter för att därigenom uppnå uppsatta mål.


DIN BROR & DIN SYSTER

Din Bror & Din Syster är en manualbaserad grupps- samtalsmetod som används i stora delar av Sverige och främst inom skolans värld. Utbildade samtalsledare använder metoden för att öka ungas färdigheter individuellt eller i grupp genom att arbeta med sociala färdigheter och teman som berör självrespekt, relationer och mål under 1–2 skolterminer. Metoden inriktade sig inledningsvis till pojkar från traditionella kulturer när den grundades 2004. Idag användas metoden också i främjande syfte för att öka tonåringars färdigheter med olika bakgrunder och av båda könen.


Innan någon av dessa fyra metoder genomförs görs ofta både en strukturell och kulturell analys. Insatsen utformats och anpassas sedan utifrån det som kommer ut av analysen.

Analys

Inför en DBDS insats kan analysen se ut på följande sätt: 


Strukturell analys 

En strukturell analys kan göras på makro-, meso- och mikronivå.

 • På en makronivå görs en övergripande analys av området som är aktuellt för insatsen. Socioekonomisk utsatthet mäts genom inkomst, sysselsättning, utbildningsnivå, boendestandard, andel brott eller andel som lever i fattigdom.

 • På en mesonivå görs en analys av exempelvis den skola, fritidsgård eller det HVB hem som är aktuellt för insatsen. I den analysen ingår exempelvis på en skola hur vardagsarbetet fungerar, ev. anmärkningar hos IVO, skolinspektionen. Det innefattar saker som skolfrånvaro, trygghet på lektionstid, samt i inne- och utemiljö.

 • På en mikronivå görs en analys av den specifika klass eller grupp av unga som är aktuella för insatsen. Här ingår övergripande analys av skolnärvaro och eventuell information gällande missförhållanden med anknytning till hemmiljö eller eget beteende.

Kulturell analys 

En kulturell analys innefattar en bild av de kulturella värderingar och normer som dominerar inom ett område, en skola och en skolklass. 


 1. Det är exempelvis kulturella värderingar om jämställdhet, heder och våldsanvändning samt synen på brott och missbruk.
 2. Den strukturella och kulturella analysen diskuteras med uppdragsgivare och används som underlag för insatsen.

Insats

DBDS insatsen omfattar tre områden: utbildning av berörd personal, handledning samt direkt stöd till barn och unga.


Utbildning av berörd personal:


Handledning:

  • Ärendehandledning: Handledning inriktad på enskilda barn och ungdomar. 

  • Handledning i DIN BROR & DIN SYSTER metoden: Handledningen tar vid efter avslutad utbildning.

  • Handledning för beslutsfattare: Handledningen riktar sig till beslutsfattare som avser att göra strukturella förändringar för att förebygga brott och kriminalitet och främja barn och ungas psykiska hälsa.


Direkt stöd: DBDS samtalsgrupper

  • Deltagande barn och unga ges möjlighet att under en till två terminer ingå i en DIN BROR & DIN SYSTER grupp.

  • Gruppen består av antingen alla pojkar i en klass, alla flickor i en klass eller en mix av elever, beroende på behov.

  • Gruppen träffas en gång i veckan under 45-90 min.

  • Grupper som inkluderar fysisk aktivering och neurologisk förberedelse i enlighet med Sport&Talk metoden träffas under 120-180 min.

  • Gruppens träffar följer DIN BROR & DIN SYSTER: Kings & Queens manualen.

  • DIN BROR & DIN SYSTER: Kings & Queens manualen består av teman med fokus

   på färdighetsträning och reflektion kring tankar, känslor och beteendes syfte och funktion.

Riktlinjer för DIN BROR & DIN SYSTER GRUPPER

Samtalsgrupperna sker i skolmiljö eller alternativt på fritidsgård eller liknande. 


DIN BROR & DIN SYSTER grupperna följer följande riktlinjer: 


 • Ordinarie verksamhet för alla: DIN BROR & DIN SYSTER integrerar verksamheten i den ordinarie skolverksamheten. Upplägget att ha samtalsgrupper på skoltid med alla barn och unga i en klass gör det möjligt för samtliga barn och unga delta i grupperna. Detta har visat sig öka motivationen att delta samt minskat stigmat som det innebär att rikta en insats mot speciellt utvalda grupper baserat på sårbarhet och risk.

 • Utbildade gruppledare: DIN BROR & DIN SYSTER insatsen leds av utbildade gruppledare som kan relatera till den problematik de dagligen möter, men som samtidigt kommer med ett utifrånperspektiv.

 • En psykologiskt säker miljö: DIN BROR & DIN SYSTER insatsen har som grundläggande syfte att skapa oaser av trygghet och säkerhet, speciellt i utsatta områden. En sådan psykologiskt säker miljö lyfts fram av forskningen som avgörande för lärande och utveckling.

 • Självreglering: ett övergripande mål med DIN BROR & DIN SYSTER insatsen är att öka deltagarnas förmåga att reglera sig själva. Självreglering är resultatet av fungerande exekutiva färdigheter. Det innefattar möjligheten att reglera sina tankar, känslor och beteende så att de passar en given situation. Utveckling av kärnfunktioner som bidrar till självreglering anses avgörande för att behålla ett arbete, skapa och behålla vänner, uppfostra barn, eller att vara en del av ett civilt samhälle.

 • Kulturspecifikt bemötande: för att kunna möta barn i korsdraget mellan traditionella och moderna värderingar ges deltagande barn och unga ges genom det kulturspecifika bemötandet möjlighet att identifiera föreställningar som råder både i den traditionella miljön och i det moderna svenska samhället och på så sätt finna möjligheter att välja det bästa av två världar. Gruppledarna får kulturspecifika kunskaper och bemötandestrategier i syfte att hjälpa ungdomarna att utveckla nya färdigheter för att få ett fungerande liv i Sverige.


Referenser:

 1. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1477370820916728

 2. https://content.lesaffaires.com/LAF/lacom/psychological_safety.pdf

 3. https://developingchild.harvard.edu/resources/video-building-core-capabilities-life/

 4. https://balanshvb.se/behandling-metoder/

 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3855039/